top of page

16-20 października 2023


Tożsamość kapłańska.
Powrót do korzeni własnego powołania

ROCZNA DROGA FORMACJI 2023 / 2024 - SESJA PIERWSZA

kaplica10 - zaglowka.tif

    MODLITWA SŁOWEM BOŻYM: LECTIO DIVINA ZE ŚW. PAWŁEM


 WYKŁADY: Tożsamość kapłańska. Powrót do korzeni własnego powołania.
• Wykład inauguracyjny – potrzeba formacji stałej.
• Historia zbawienia i historia mojego życia.
• Istotne elementy tożsamości ludzkiej osoby duchownej.
• Historia relacji międzyludzkich i ich wpływ na kształtowanie się tożsamości.
• Rozwój i dojrzewanie do silnej i stabilnej tożsamości. Kryzysy tożsamości.


    WARSZTATY: Zawiązanie grupy warsztatowej. Moja tożsamość - kim jestem?

Inauguracja Rocznej Drogi Formacji. Na nowo odkryć „arche”!

16 października 2023 roku rozpoczęła się pierwsza sesja Rocznej Drogi Formacji dla kapłanów i zakonników. Ta inicjatywa pod patronatem Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa prowadzona jest w salwatoriańskim Domu Formacji Kapłańskiej i Zakonnej w Międzywodziu. Pierwsza, pięciodniowa sesja poświęcona jest  tożsamości kapłańskiej.


Mszy świętej na rozpoczęcie RDF przewodniczył ks. Tomasz Trzaskawka, wikariusz biskupi ds. stałej formacji kapłańskiej w archidiecezji gnieźnieńskiej i konsultor Komisji KEP ds. Duchowieństwa. W homilii zachęcił do poszukiwania „arche”, początku, jakim dla Szawła stało się spotkanie z Jezusem, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, które miało miejsce pod Damaszkiem. „To ‘arche’ przeinterpretowało to, co dotychczas działo się w życiu Szawła i na nowo ustawiło go na przyszłość, stało się dla niego pierwszym i najważniejszym punktem odniesienia”. Kaznodzieja zachęcił uczestników RDF do wysiłku jako że „dotarcie do tego ‘arche’ wcale nie musi być rzeczą łatwą; może być rzeczą trudną, a nawet bardzo trudną, zwłaszcza gdy mamy za sobą bardzo długą i skomplikowaną historię życia. Ale – jak zauważył – przecież i Szaweł z Tarsu miał za sobą bardzo długą i skomplikowaną historię. Jednak okazało się możliwe nawiązanie do tego początku”.

20231016_111627.jpg

By odkryć nasze „arche”, nasz początek!

homilia wygłoszona przez ks. Tomasza Trzaskawkę, konsultora Komisji KEP ds. Duchowieństwa, w dniu rozpoczęcia Rocznej Drogi Formacji, 16 października 2023
[poniedziałek 28. tyg. okresu zwykłego (I), Rz 1, 1-7; Ps 98, 1bcde.2-4; Łk 11, 29-32]

„Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza…»”. Jezus mówi o paradoksie, że człowiek nie chce być poprowadzony przez Boga. To rzeczywiście pewnego rodzaju paradoks. Prędzej byśmy się czegoś takiego spodziewali widząc brak ludzi. To brak ludzi byłby odczytywany jako wyraz nieufności czy zatwardziałości. Ale tu nie mamy do czynienia z brakiem ludzi, a raczej z ich obfitością. To dosyć paradoksalna sytuacja. Jest też drugi paradoks: ten, o którym Jezus mówi: „Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia”. Czyli z jednej strony żaden znak nie będzie temu plemieniu dany, a z drugiej strony będzie dany znak najważniejszy na podobieństwo znaku Jonasza. Czym jest ten znak? 

Gdybyśmy wrócili do historii Szawła, zauważylibyśmy, że ten właśnie znak został mu dany pod Damaszkiem. W tym momencie, pod Damaszkiem, Szaweł otrzymał swoje życiowe „arche”, początek. To „arche” przeinterpretowało to, co dotychczas działo się w życiu Szawła i na nowo ustawiło go na przyszłość, stało się dla niego pierwszym i najważniejszym punktem odniesienia. To znak Jonasza w całej pełni! Dzisiaj, kiedy rozpoczynamy tę Roczną Drogę Formacji, stajemy tutaj oczywiście z bardzo różną historią życiową, z różnymi znakami zapytania, z wątpliwościami, z różnymi pragnieniami, ale zauważmy, że Pan poprzez to słowo chce nas jakoś zwrócić przede wszystkim ku temu, co ma być początkiem, czyli w zasadzie chce nas zwrócić ku Samemu Sobie. Z tego powodu ważne byłoby nie tyle poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, co mam czynić czy jak ma wyglądać moje życie, albo co jest moim pragnieniem czy problemem; nie te pytania są pierwsze. Zasadnicze jest coś innego. Zasadniczym jest to, by zapytać siebie o Boga, gdzie On jest obecny w moim życiu, co On czyni czy co On mówi, ponieważ to właśnie ma być dla nas „arche”, początkiem. Wiemy, że dotarcie do tego „arche” wcale nie musi być rzeczą łatwą; może być rzeczą trudną, a nawet bardzo trudną, zwłaszcza gdy mamy za sobą bardzo długą i skomplikowaną historię życia. Ale przecież i Szaweł z Tarsu miał za sobą bardzo długą i skomplikowaną historię. Jednak okazało się możliwe nawiązanie do tego początku. 

Dziś, gdy stajemy na tej Eucharystii, może byłoby trzeba szczególnie prosić Pana: „Przyjdź! Daj mi takie usposobienie serca, bym był w stanie postawić sobie pytanie o to, co rzeczywiście byłoby nowym początkiem i o to prosić!”. Zobaczmy, wsłuchując się w słowa listu do Rzymian, jak św. Paweł siebie interpretuje: „…sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej o pełnym mocy Synu Bożym,… o Jezusie Chrystusie, Panu naszym, który powstał z martwych”. Paweł niejako „przerobił siebie”, ale przedstawiając się już nie wymienia swoich cech, wymienia natomiast To, co otrzymał jako swój początek. Prośmy Pana, abyśmy pod natchnieniem słów, które towarzyszą nam w czasie tej Eucharystii, mogli także odkrywać nasze „arche”, nasz początek, a dzięki temu również nasz szczęśliwy koniec, i szczęśliwą drogę. 

20231016_120119.jpg

Inauguracja Rocznej Drogi Formacji: 
„Potrzeba i wartość formacji stałej”

„Potrzeba i wartość formacji stałej” – to temat wykładu inauguracyjnego, który wygłosił również ks. Tomasz Trzaskawka. Przewodniczący sekcji stałej formacji kapłańskiej przy Komisji KEP ds. Duchowieństwa podzielił się refleksją na kanwie przygotowań i początków realizacji dokumentu „Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia”, obowiązującego od 1 października 2021 roku.


Niektóre punkty dokumentu, do których się odwołał, to:


  • „Zasadnicza idea [formacji] polega na tym, by […] formować uczniów misjonarzy, «zakochanych» w Nauczycielu, pasterzy «o zapachu owiec», którzy żyją pośród nich, aby im służyć i nieść im Boże miłosierdzie. Dlatego jest konieczne, aby każdy kapłan zawsze czuł się uczniem w drodze, stale potrzebującym całościowej formacji, rozumianej jako ciągłe upodabnianie się do Chrystusa” (nr 4).


  • „W pedagogice chrześcijańskiej przyjmuje się jako zasadę, że formuje najpierw osoba, a nie metody, narzędzia czy programy wychowawcze. Dlatego kluczowe znaczenie ma osoba wychowawcy. Stanowi ona jakby pierwszy „środek formacji”, który warunkuje korzystanie z innych. Na ile człowieczeństwo wychowawcy będzie dyspozycyjne wobec działania Boga, na tyle różne środki i narzędzia formacji zostaną właściwie wykorzystane” (nr 86).


  • „W ocenie zdatności kandydatów do przyjęcia święceń trzeba uwzględniać wszystkie aspekty ich dojrzałości, czyli aspekty fizyczne, psychiczne, osobowościowe, intelektualne, moralne, duchowe i pastoralne(…). Ważne jest również to, czy kandydaci do święceń są gotowi do formacji stałej i czy podejmują z własnej woli trud formacji w każdym jej wymiarze” (nr 348).


  • „‘Pomimo pilnych potrzeb duszpasterskich, czy raczej właśnie po to, by odpowiednio się o nie zatroszczyć’, prezbiterom przynależy właściwy odpoczynek (fizyczny, psychiczny i duchowy) – zarówno w skali roku, jak i tygodnia. Oprócz podejmowania zwyczajnych form odpoczynku wskazane jest, aby diecezje w Polsce opracowały kryteria i praktykę okresu sabatycznego. Nie stanowi on formy pomocy dla prezbiterów w sytuacjach kryzysowych, powrotu do życia świeckiego czy etapu odejścia od posługi. Nie jest też czasem zaangażowania w jakieś radykalne formy życia. Celem okresu sabatycznego staje się pogłębiona formacja, wymagająca zwolnienia prezbitera z bezpośredniej odpowiedzialności duszpasterskiej na okres, w który prezbiter się oddala. Czas ten może być krótszy lub dłuższy – w zależności od rzeczywistych potrzeb prezbitera i możliwości diecezji” (nr 386).

20231018_103111.jpg

Pierwszy etap drogi:
„Tożsamość kapłańska”.

16-20 października 2023

Od poniedziałku do piątku, 16-20 października 2023 roku, trwa pierwsza sesja Rocznej Drogi Formacji dla kapłanów i zakonników. Jej temat to: „Tożsamość kapłańska. Powrót do korzeni własnego powołania”.


Wykłady i konwersatoria poświęcone istotnym elementom tożsamości ludzkiej osoby duchownej (16-17 października 2023) poprowadził Jacek Federowicz, psycholog, psychoterapeuta, współpracownik Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, kiedyś prowadzący również zajęcia w ramach Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.


W części wykładowej zajęć ks. Grzegorz Pomorski SDS, dyrektor Domu FKiZ w Międzywodziu, przedstawił najpierw dynamikę całej Rocznej Drogi Formacji oraz wygłosił konferencję: „Historia mojego życia w dziejach zbawienia” (18 października 2023).

Uczestnicy biorą udział w warsztatach, prowadzonych przez ks. Grzegorza Pomorskiego SDS i Annę Łobodę.

Spotkanie, które nadaje życiu „nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie”

Lectio divina ze św. Pawłem

Całe doświadczenie codziennej formacji spina modlitwa osobista (osobiste lectio i meditatio, oratio i contemplatio przed Najświętszym Sakramentem), wspólna Liturgia Godzin i Eucharystia. 

Dynamizującym i integrującym elementem jest lectio divina fragmentów biblijnych zaczerpniętych z historii św. Pawła.


W czasie pierwszej sesji Rocznej Drogi Formacji są to teksty nawiązujące do spotkania Szawła z Tarsu ze zmartwychwstałym Jezusem, które nadało jego życiu „nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie” (Benedykt XVI, Deus caritas est, 1): Dz 9, 1-31; Dz 22, 1-29; Dz 26, 1-32; Ga 1, 1-2.10-24.


Wprowadzenia do modlitwy daje Piotr Szyrszeń SDS, duszpasterz DFKiZ w Międzywodziu.

20231017_094131.jpg

W każdej pięciodniowej sesji formacyjnej (codzienne lectio divina, wykłady i warsztaty biblijne)
oraz w dziewięciodniowych rekolekcjach lectio divina mogą wziąć udział również
kapłani i zakonnicy spoza grupy stałych uczestników Rocznej Drogi Formacji
,
przeżywając je jako swoje doroczne rekolekcje kapłańskie.

PASTORES

Kwartalnik poświęcony formacji kapłańskiej

Polecamy i zachęcamy do prenumeraty!

  • Facebook
PASTORES nr 97-100 i prenumerata.jpg
bottom of page