top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

strony internetowej drogaformacji.com

W dążeniu do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych przez Towarzystwo Boskiego Zbawiciela Dom Zakonny (w dalszej części dokumentu zwanym Domem Formacji), Superior Domu Zakonnego z dniem 1 stycznia 2022r., ustanawia niniejsze zasady dotyczące Polityki Prywatności strony internetowej domformacji.com (w dalszej części dokumentu zwaną Polityką Prywatności).

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polityki Prywatności  skierowana jest do:
1.1 odwiedzających stronę internetową www.domformacji.com oraz www.miedzywodzie.sds.pl .
1.2 dokonujących zgłoszeń na rekolekcje i inne formy działalności prowadzone przez Dom Formacji za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronach internetowych: www.domformacji.com oraz www.miedzywodzie.sds.pl , poczty elektronicznej lub tradycyjnej.
 
2. Administratorem danych osobowych, jest Superior Domu Zakonnego (w dalszej części dokumentu zwanym Administratorem).
 
3. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: Towarzystwo Boskiego Zbawiciela Dom Zakonny, ul. Klonowa 7, 72-415 Międzywodzie.

§ 2.
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe, pozyskane przez Dom Formacji od osób korzystających ze stron internetowych www.domformacji.com oraz www.miedzywodzie.sds.pl:
1.1 służą do monitorowania i sprawdzenia w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowej, aby usprawniać jej funkcjonowanie, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację;
1.2 przetwarzane są w sposób automatyczny, z użyciem plików „cookies”;
1.3 nie podlegają profilowaniu;
1.4 przetwarzane są nie dłużej niż 3 lata od daty ostatniej wizyty w na stronie internetowej.
 
2. Dane osobowe, pozyskane przez Dom Formacji od osób dokonujących zgłoszeń na rekolekcje i inne formy działalności prowadzone przez Dom Formacji za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronach internetowych www.domformacji.com oraz www.miedzywodzie.sds.pl; poczty elektronicznej lub tradycyjnej:
2.1 służą do zarejestrowania zgłoszenia uczestnika, potwierdzenia rejestracji, przekazania niezbędnych informacji uczestnikom;
2.2 są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych Administratora, jak również dla udokumentowania działalności Domu Formacji;
2.3 są udostępniane jedynie:
a) ekipie Domu Formacji odpowiedzialnej za zorganizowanie rekolekcji lub innej formy działalności zorganizowanej przez Dom Formacji,
b) osobom prowadzącym rekolekcje lub inną formę działalności zorganizowaną przez Dom Formacji,
c) osobom prowadzącym kierownictwo duchowe w ramach rekolekcji lub w ramach innej formy działalności zorganizowanej przez Dom Formacji.
 
3. Osoby wymienione w § 2 ust. 2 pkt. 3, mają prawo wglądu do danych uczestników tylko do czasu zakończenia rekolekcji lub innej formy działalności zorganizowanej przez Dom Formacji, w której uczestnik wziął udział.

§ 3.
PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

W Domu Formacji wprowadza się rozwiązania, które pozwalają na realizowanie praw osób, których dane są przetwarzane. W szczególności dotyczy to umożliwienia użytkownikom stron internetowych www.domformacji.com oraz www.miedzywodzie.sds.pl:
1) wyrażenia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych; z tym, że uzupełnienie formularza dotyczącego zgłoszenia na rekolekcje lub inną formę działalności organizowaną przez Dom Formacji, poprzez zamieszczenie w nim danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzania przez Dom Formacji dla celów prawidłowej realizacji zadań związanych z prowadzeniem rekolekcji lub innej formy działalności, na którą zgłasza się uczestnik;
2) prawa dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
3) prawa do cofnięcia zgody przetwarzania danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 4.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie przypadki naruszenia zasady bezpieczeństwa związane z przetwarzaniem danych osobowych należy niezwłocznie zgłosić Administratorowi.

bottom of page